Rong-I Wu, Chairman

Rong-I Wu, Chairman

  Liang-Gee Chen, Director

Liang-Gee Chen, Director

  Jack J.T. Huang, Director

Jack J.T. Huang, Director

 
  Ming-Hsin Kung, Director

Ming-Hsin Kung, Director

  Patrick Yang, Director

Patrick Yang, Director